Opdracht synode

De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Meppel 2017, heeft besloten opnieuw deputaten voor de geestelijke verzorging van militairen te benoemen.

(Voor de volledigheid wordt u verwezen naar Hoofdstuk 6 art 91 en 92 https://www.gkv.nl/organisatie/generale-synode/gs-2017/besluiten/)

a. als instantie te fungeren waaraan de overheid (c.q. de hoofdkrijgsmachtpredikant) mededeling kan doen, indien zij een of meer krijgsmachtpredikanten uit de gereformeerde kerken wenst;

b. de ontwikkeling in de geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht nauwkeurig te volgen, te toetsen

De volgende regelingen vast te stellen:

a. regeling van de taken en bevoegdheden van de deputaten voor de geestelijke verzorging van militairen bij de aanstelling en begeleiding van een krijgsmachtpredikant in ‘kort of lang verband’ (bijlage 6-1);

b. regeling naar artikel B15.4 KO voor de positie en het functioneren van de krijgsmachtpredikant in kort verband (bijlage 6-2);

c. regeling naar artikel B15.4 KO voor de positie en het functioneren van de krijgsmachtpredikant in lang verband (bijlage 6-3).

Besluit 4: deputaten geestelijke verzorging militairen voor de periode 2018-2020 een budget toe te kennen van € 4.510.

op voordracht van het moderamen te benoemen als deputaten geestelijke verzorging militairen:

A. Boersma, Harderwijk 2026

E.R de Braak, Kampen 2026

P. Groen, Nieuweschoot 2026

H.P. Heidema, Ermelo 2020

B.H. Hop, Bunschoten-Spakenburg 2020

B.H. Hop wordt aangewezen als samenroeper.